Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Od lat istotnymi kategoriami ekonomicznymi są konkurencja,konku- rencyjność,pozycja konkurencyjna czy międzynarodowa zdolność konku- rencyjna zarówno w https://elektryka24.net.pl/pl/zrodla-swiatla/category-191096680 odniesieniu do gospodarek świata,ale również w stosunku do regionów,a także przedsiębiorstw.W warunkach globali- zacji pojecie...

Homepage